Châu Mỹ

Du lịch Mỹ (Bờ Tây): Los Angeles – Las Vegas
Khởi hành: 18/07/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
80.990.000đ
Du lịch Mỹ (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles
Khởi hành: 20/07/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
119.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: 20/07/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
82.990.000đ
Du lịch Mỹ (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles
Khởi hành: 18/08/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
119.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: 18/08/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
82.990.000đ
Du lịch Mỹ (Bờ Tây): Los Angeles – Las Vegas
Khởi hành: 29/08/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
80.990.000đ
Du lịch Mỹ (Bờ Tây): Los Angeles – Las Vegas
Khởi hành: 26/09/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
80.990.000đ
Du lịch Mỹ (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles
Khởi hành: 25/09/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
119.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: 25/09/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
82.990.000đ
Du lịch Mỹ (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles
Khởi hành: 16/10/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
119.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: 16/10/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
82.990.000đ
Du lịch Mỹ (Bờ Tây): Los Angeles – Las Vegas
Khởi hành: 16/10/2022
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
80.990.000đ