Miền Trung

[Tour Tết 2024] Miền Trung: Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: M3 Tết, M4 Tết, M5 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.500.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: M2, M3, M4 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
3.900.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.250.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng Dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.250.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Trung: Thánh Địa La Vang – Huế
Khởi hành: M5 Tết, M6 Tết, M7 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 2 ngày 1 đêm
2.050.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Trung: Đà Nẵng – Bà Nà Núi Chúa – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: M4 Tết, M5 Tết, M6 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.100.000đ
Miền Trung (VLT01): Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
4.000.000đ
Miền Trung (VLT02): Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 5, CN hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.600.000đ
Miền Trung (VLT03): Đà Nẵng – Bà Nà Núi Chúa – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.200.000đ
Miền Trung (VLT04): Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà Hills
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.450.000đ
Miền Trung (VLT05): Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Cố Đô Huế
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.050.000đ
Miền Trung (VLT06): Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà – Bảo Tàng Phật Học
Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.050.000đ
Miền Trung (VLT07): Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.550.000đ
Miền Trung (VLT08): Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: Thứ 6, CN hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.550.000đ
Miền Trung (VLT09): Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng Dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
2.750.000đ
Miền Trung (VLT10): Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng Dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.350.000đ